Persondatapolitik

For behandling af gæste- og leverandøroplysninger for Sokkelund Cafe & Brasserie

1. Dataansvarlig

Sokkelund Aps. er dataansvarlig.
Kontaktoplysninger:
Smallegade 36
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 10 64 00
E-mail: [email protected]

Sokkelund Cafe & Brasserie består af følgende selskaber:

Sokkelund Aps.


Sokkelund håndterer alle personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning. Sokkelund indgår aftale med gæster og leverandører om levering – køb og salg – af forskellige serviceydelser og produkter.

Når en gæst, bestiller og køber én eller flere af Sokkelunds serviceydelser, og som led heri afgiver sine personoplysninger til Sokkelund, giver denne samtidig sit samtykke til, at gæstens/leverandørens personoplysninger kan behandles af Sokkelund. Det samme gør sig gældende for så vidt angår de eventuelle personoplysninger, som leverandører til Sokkelund afgiver til Sokkelund i forbindelse med afgivelse af tilbud eller indgåelse af aftaler med Sokkelund.

 

2. Sokkelunds indsamling af personoplysninger
Personoplysninger indsamles af Sokkelund på følgende vis:

 • Når en gæst – eller en repræsentant for denne – laver en bordreservation, indhenter tilbud på et selskab, event eller anden ydelse, eller når en leverandør afgiver tilbud eller sælger produkter eller serviceydelser til Sokkelund.
 • Gennem browser-cookies på vores hjemmesider.
 • Ved køb af gavekort via Sokkelunds hjemmeside.
 • Fra sociale medier.
 • Når leverandører indgår aftaler med Sokkelund eller afgiver tilbud til Sokkelund.
 • Indsamling og behandling af personoplysninger, jf. ovenstående vil altid ske i henhold til gældende persondatalovgivning.

 

3. Oplysninger som Sokkelund indsamler
Sokkelund indsamler følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almindelige ikke-personfølsomme oplysninger.
 • Betalingskortoplysninger – ved køb af online gavekort.
 • Demografiske oplysninger.
 • Købshistorik.
 • Oplysninger fra kundeundersøgelser og gæstefeedbacks.Oplysninger fra eventuelle afholdte konkurrencer.
 • Oplysninger fra Sokkelunds sociale medier og andre digitale platforme tilhørende Sokkelund.
 • Browserinformationer.
 • Oplysninger om gæstens virksomhed og relevante kontaktpersoner.
 • Oplysninger om leverandørers virksomhed samt oplysninger om relevante kontaktpersoner og nøglepersoner herunder key accounts.

En gæst/leverandør kan frivilligt og efter eget valg give Sokkelund yderligere personoplysninger, som denne mener, kan have betydning for Sokkelunds servicering af gæsten/leverandøren, eller som den pågældende mener bør gives af sikkerhedsmæssige hensyn.

Dette kan f.eks. være oplysninger om:

 • Specielle ønsker i forhold til placering ved specifikke borde
 • Handicap
 • Allergi
 • Særlige fødevarepræferencer
 • Andre helbreds- eller medicinoplysninger

Hvis en gæst/leverandør frivilligt og efter eget valg vælger at afgive sådanne oplysninger opfatter Sokkelund dette som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger om den pågældende.

Udover de oplysninger som Sokkelund modtager direkte fra gæster/leverandører, vil Sokkelund i nogle tilfælde indhente eller behandle yderligere oplysninger, som Sokkelund har modtaget af tredjeparter, fx en formidler eller en ansat i den virksomhed, hvor den registrerede er ansat. Hvor dette er tilfældet er den pågældende tredjepart forpligtet til at informere de pågældende gæster/leverandører om Sokkelunds vilkår og betingelser, samt Sokkelunds persondatapolitik. Det er også den pågældende tredjeparts ansvar at sikre, at der er det fornødne juridiske grundlag til indsamling og behandling af de pågældende oplysninger, herunder indhente evt. fornødent samtykke til behandling af eventuelle følsomme oplysninger.

Ved reservationer og bestillinger af serviceydelser og produkter gemmer Sokkelund de oplysninger, som gæsten/leverandøren har givet, i indtil 2 år, hvorefter oplysningerne slettes.

4. Betaling med betalingskort  

Sokkelund anvender DIBS www.dibs.dk(Nets) til indløsning af betalinger med betalings- og kreditkort i vores restauranter.  Sokkelund benytter QuickPay til håndtering af online køb af vores gavekort, og vi opbevarer ikke selv informationer om betalingsmidler herunder f.eks. kortnumre på betalingskort, bankkontonumre eller lignende. DIBS samt QuickPay og Sokkelund er godkendt og certificeret af Pengeinstitutternes Betalingssystem (www.pbs.dk).

Ved bestillinger og reservationer gemmer Sokkelund de oplysninger, som gæsten/leverandøren har givet, i indtil 2 år, hvorefter oplysningerne slettes. Undtaget fra dette er informationer om betalings- og kreditkort, som slettes efter indeværende år + 5 år.

Udover håndtering af bestillingen, bliver de afgivne oplysninger alene brugt, hvis en gæst/leverandør fx henvender sig med spørgsmål, eller hvis der er fejl i bestillingen/betalingen.

 

5. Hvad er formålet med indsamlingen og behandlingen?
Sokkelund indsamler alene personoplysninger, som er nødvendige for at opfylde de aftaler, der indgås med gæster/leverandører om levering af serviceydelser, f.eks. en bordreservation til Sokkelund eller køb/salg af produkter eller ydelser. Det er den enkelte aftales indhold og karakter, som er bestemmende for, hvilke personoplysninger Sokkelund indsamler og behandler, og som er bestemmende for formålet med indsamlingen.

Formålet med indsamling og behandling af personoplysninger vil primært være:

 • Behandling af gæsters reservation og køb af Sokkelunds serviceydelser.
 • Behandling af leverandørers tilbud om, samt salg af produkter og ydelser.
 • Kontakt til gæsten før, under og efter dennes besøg.
 • Opfyldelse af gæstens anmodning om tilbud på eller køb af serviceydelser.
 • Forbedring og udvikling af Sokkelunds serviceydelser.
 • Tilpasning af Sokkelunds markedsføring og øvrige kommunikation.
 • Analyse af gæster/leverandørers brugeradfærd og markedsføring overfor disse.
 • Administration af gæsters/leverandørers relation til Sokkelund

 

6. Hjemmel – det juridiske grundlag – for behandlingen
Sokkelund vil oftest behandle personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en aftale med Sokkelund som en gæst eller en leverandør er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med afholdelse at et selskab, et event, mødeafvikling eller håndtering og opfyldelse af samarbejds- og leverandøraftaler.

Hvis en gæst i forbindelse med besøg hos Sokkelund oplyser særlige personlige præferencer eller hensyn, herunder f.eks. helbredsmæssige oplysninger, handicap, religiøs overbevisning eller lignende, anvender Sokkelund alene oplysningerne til at sikre, at der tages hensyn til dette.

I nogle situationer modtager Sokkelund personoplysninger fra tredjepart, f.eks. et rejsebureau, en agent eller lignende, bl.a. i forbindelse med gruppebookinger. Når dette sker, er den pågældende tredjepart pålagt at orientere de pågældende gæster/leverandører om Sokkelunds vilkår og betingelser samt indholdet af denne persondatapolitik.

 

7. Den registreredes rettigheder
Efter reglerne i persondataforordningen har de registrerede (gæster/leverandører) følgende rettigheder:

 • En registreret har til enhver tid ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Sokkelund behandler om den registrerede.
 • En registreret har til enhver tid ret til at få berigtiget og opdateret de personoplysninger, Sokkelund har om den registrerede.
 • En registreret har til enhver tid ret til at få slettet de personoplysninger, som Sokkelund har om den registrerede. Hvis en registreret anmoder om sletning, slettes alle de oplysninger, som Sokkelund ikke efter lovgivning er forpligtet til at skulle gemme. En sletning af den registreredes oplysninger kan i nogle tilfælde betyde, at Sokkelund ikke kan opfylde evt. indgåede aftaler eller levere visse serviceydelser til den registrerede. Hvis nogle af de oplysninger, som Sokkelund har om den registrerede, er givet på baggrund af den registreredes samtykke, har denne til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at oplysningerne slettes eller ikke længere anvendes af Sokkelund.

Muligheden for at anmode om sletning mv. kan dog være begrænset af hensyn til beskyttelse af andre personers privatliv, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Den registrerede kan til enhver tid skriftligt bede Sokkelund om at få en oversigt over og en kopi af de personoplysninger om den registrerede, som Sokkelund er i besiddelse af. En skriftlig anmodning herom skal underskrives af den registrerede og indeholde dennes navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Den registrerede kan også kontakte Sokkelund, hvis den registrerede mener, at dennes persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller i strid med andre retlige forpligtelser, f.eks. den aftale/kontrakt, som den registrerede har med Sokkelund. Skriftlig anmodning sendes til Sokkelund, se kontaktoplysninger ovenfor under pkt. 1. Sokkelund vil så vidt muligt indenfor 1 måned efter modtagelsen af den registreredes skriftlige anmodning sende denne til den registreredes postadresse.

Hvis den registrerede beder om rettelse og/eller sletning af sine personoplysninger, vil Sokkelund vurdere, om betingelserne for anmodningen er opfyldt, og Sokkelund vil i så fald gennemføre ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Den registrerede vil til enhver tid modtage svar på anmodningen indenfor 1 måned efter modtagelsen.

Sokkelund tager forbehold for at kunne afvise anmodninger, som har karakter af chikanøs gentagelse, som kræver uforholdsmæssige tekniske foranstaltninger, som påvirker beskyttelsen af andre registreredes personoplysninger eller i andre situationer, hvor det vil være uforholdsmæssigt ressourcekrævende eller meget kompliceret at imødekomme anmodningen.

 

8. Sikkerhed og deling af personoplysninger
Sokkelund beskytter den registreredes personoplysninger og har fastlagt retningslinjer, der beskytter den registreredes personoplysninger mod, at der sker uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Kun de personer ansat hos Sokkelund, der i kraft af deres jobfunktion har behov for de registrerede personoplysninger, har adgang hertil. Sokkelund kontrollerer løbende, at der ikke sker uautoriseret adgang til de registrerede personoplysninger.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, hvor der er en høj risiko for misbrug af de registreredes personoplysninger, vil Sokkelund underrette de registrerede om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt. Sokkelunds sikkerhedsprocedurer bliver løbende revurderet og opdateret i forhold til den teknologiske udvikling.

Sokkelund benytter sig af en række eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer, betalingsløsninger, etc. Sokkelund indgår løbende databehandleraftaler med alle leverandører, hvorved det også i forhold til eksterne databehandlere sikres, at disse fastholder et fornødent og højt beskyttelsesniveau for så vidt angår de registreredes personoplysninger. Formålet er at kunne give gæsten den bedste betjening og service, uanset hvilken afdeling i Sokkelund gæsten benytter sig af.

Sokkelund sletter dine personoplysninger, når Sokkelunds lovmæssige forpligtelse ophører, eller når formålet med at indsamle og behandle oplysningerne ikke længere er til stede. Som hovedregel gemmes finansielle data i 5 år og øvrige data i 2 år fra sidste besøg.

 

9. Cookies

Sokkelund anvender cookies. Yderligere oplysning om Sokkelunds cookiepolitik kan indhentes her.

 

10. Klage
Klage over Sokkelunds behandling af personoplysninger kan ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail [email protected]

 

11. Opdatering
Dette dokument vil blive løbende blive opdateret og mindst en gang om året. Dokumentet er sidst opdateret 4. juli 2018.